Författararkiv: Bilsweden

Missade du TransportForum 2018 som bland annat innehöll seminarium med BRT?

Här kan du ta del av presentationer från session 62: 3_8: Framkomlig kollektivtrafik. Bland annat redogjorde Lennart Andersson, Regionchef Trafikverket Region Syd, för projekt kring framkomlighet för bussar och nya superbussar i södra Sverige, ett projekt som en forskargrupp från K2 följer. Lennarts rubrik var ”Så främjar Trafikverket framkomlighet för bussen”.

Läs mer
Ta del av Lennarts presentation

Se världens meste BRT-föreläsare

Enrique Peñalosa är en av de kända föreläsarna på Ted Talks. Hans föreläsning ”Varför bussar är sinnebilden för en fungerande aktiv demokrati (Why buses represents democracy in action)” är en av de populära föreläsningarna på just Ted Talks. Du kan själv se och lyssna på när Enrique Peñalosa beskriver hur progressiv stadsutveckling och förmågan att skapa goda livsmiljöer för stadens invånare hänger ihop med en väl utbyggd kollektivtrafik. Han tar exempel på hur han som borgmästare i Colombias huvudstad Bogotá lett utvecklingen av BRT-nätverket TransMilenio som invigdes år 2000, se Why buses represent democracy in action.

Läs mer
ted.com

enrique penalosa4

Enrique Peñalosa var key note speaker vid den nordiska kollektivtrafikmässan Persontrafik 2014.

Finns spårfaktorn?

I den nyutkomna läroboken ”Kollektivtrafik- utmaningar, möjligheter och lösningar för tätorter” från K2, Statens Vegvesen och Urbanet Analyse, som 2017 gavs ut i sin fjärde upplaga konstaterar författarna att ”Det är viktigt att understryka att spårfaktorn högst sannolikt har samband med hur busskomforten är idag och inte hur den skulle vara om bussarna körde i egna körfält hela vägen, med hög materiell standard och med hög punktlighet. Det är något som kännetecknar de nya BRT-lösningarna”. Läroboken går kapitelvis igenom möjligheter och lösningar för utveckling av kollektivtrafik i svenska och norska städer och ger bland annat exempel på satsningar på BRT och BRT-liknande lösningar som redan etablerats eller som planeras.

språkfaktorn

Sverigeförhandlingen föreslår även BRT-system

Sverigeförhandlingens slutbetänkande ”Infrastruktur och bostäder – ett gemensamt samhällsbygge” (SOU 2017:107) presenterades den 20 december 2017. Förhandlingens arbete har främst handlat om att bygga höghastighetståg och andra typer av spårsatsningar i de tre storstäderna. Utav en satsning på 36,6 miljarder kronor till kollektivtrafiken i de tre stora städerna går endast en mindre del till elbussar och BRT-system (Bus Rapid Transit).

Sverigeförhandlingen föreslår en statlig medfinansiering av tre BRT-linjer i Göteborg, fyra BRT-linjer och 8 elbuss/elmex-linjer i Malmö samt två BRT-linjer i Helsingborg.