Kategoriarkiv: Nyheter

Rapport från Almedalen

Under Almedalsveckan 2018 arrangerade Sveriges Bussföretag och BIL Sweden tillsammans två seminarier som tog upp bussens perspektiv.

På måndagen den 2 juli ledde Ulo Maasing ett seminarium under rubriken Dålig framkomlighet fördyrar bussresan. Liksom titeln skvallrar om rörde seminariet främst ämnena framkomlighet i städerna och framtidens kollektivtrafik. Resan med kollektivtrafik ska inte bara vara smidig utan även prisvärd och effektiv. Idag subventioneras resan med kollektivtrafik, trots detta rapporteras alltfler förseningar i busstidtabellerna samtidigt som kostnaderna skenar. Torbjörn Eriksson, vd Urbanet AB, höll en dragning om just varför kostnaderna för kollektivtrafik rusat de senaste åren, samtidigt som kvaliteten inte förbättras i samma utsträckning. Torbjörn gav exempel på hur man med prisdifferentiering kan sprida ut resandet på hög- respektive lågtrafik och på så vis sänka kostnaderna.

Astrid Adelsköld, framkomlighetschef på Keolis och Jonas Eliasson, Trafikdirektör i Stockholms Stad gavs därefter utrymme att föredra leverantörernas respektive beställarnas utmaningar och visioner. Atrid talade om problematiken kring att köer försenar och fördyrar bussresan och således gör bussen till ett mindre attraktivt alternativ. Genom olika framkomlighetsåtgärder såsom bussfiler, förändrade linjedragningar och trafiksignaler som kommunicerar talade Astrid om hur man kan öka bussens attraktivitet. Jonas berättade om hur arbetet från Stockholms Stads sida pågår för att öka framkomligheten men också om svårigheter med upphandlingar och försenade entreprenader och  om fördelarna med attraktiv kollektivtrafik med buss – busskörfält, signalprioritering, rödmålad asfalt, indragna hållplatser, koordinerade gatuarbeten i rusningstrafik med mera för att få attraktiv kollektivtrafik.

Efter dessa gedigna framställningar från experterna intog politikerna Kristofer Tamsons trafiklandstingsråd Stockholms Stad (M) och Malin Fijen Pacsay, ledamot i Landstingsfullmäktige och ersättare i Trafiknämnden (MP) scenen. De gavs tid att dela med sig av sin vision samt reflektera över som just hade sagts på scenen om kostnadsökningar och förseningar. Malin och Kristofer enades om att de vill se fler satsningar på ökat utrymme för bussar samt att de inte är främmande för att närmare undersöka prisdifferentiering även om Malin ville framhålla att hon främst välkomnar billigare lågtrafik-resor för studenter och pensionärer. Därefter välkomnades samtliga medverkande upp på scenen för att diskutera varför bussarna inte kommer fram.

Onsdagens seminarium den 4 juli om ny teknik och nya bränslen under rubriken Hjulen på bussen snurrar runt- men vem kör? leddes av Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag. Med ny teknik kommer kollektivtrafiken att bli mer flexibel, men också billigare, säkrare och bättre. Samtidigt kan ny teknik så som platooning, assistanssystem och autonoma fordon även bidra till att minska problemet med chaufförsbrist.

Jonas Kempe, marknadschef Nobina, inledde med att tala om deras autonoma busslinje i Kista. Därefter intog Henrik Dahlsson, hållbarhetsansvarig på Scania och Anders Berger, director public affairs på Volvo, scenen för att tala om hur tillverkarna arbetar för att få fram bussar med lång räckvidd för en effektiv busstrafik. Med en effektiviserad laddning kan också dyra batterikostnaderna minska.

Slutligen följde en debatt mellan Kristofer Tamsons, trafiklandstingsråd Stockholms Stad (M) om Claes Thunblad ordf. kommunstyrelsen Järfälla (S) kring utmaningar inom kollektivtrafiken. I Nya stadsdelar bör det offentliga underlätta för samverkansprojekt då nya stadsdelar är utmärkta som demonstrationsarenor. Claes och Kristofer enades om att man måste bli bättre på att stötta kommersialisering av ny teknik. Även om diskussionen handlade om att man bör skynda långsamt för att inte acceptera teknik som inte är färdig för trafik var budskapet att man måste släppa på kontrollen. ”Se mot Holland!”, här möjliggörs tester med ny teknik tack vare en modernare lagstiftning där det är lättare att få tillstånd för att testa ny teknik.

BRT kommer äntligen till Stockholm

BrtSkanetrafiken

Nu är framtidens kollektivtrafik här! Den 11 juni presenterades ett unikt samarbete mellan Stockholms läns landsting, Järfälla kommun och Nobina.  I satsningen på runt 200 miljoner kronor finns bland annat en ny elektrisk snabbkörande BRT-linje.

Läs mer på nobina.com

 

Nytt verktyg visar vad BRT är – och inte är

Den 10 april arrangerades en workshop på K2 om ett nytt bedömningsverktyg för BRT, Bus Rapid Transit. Ingenjörsstudenten Frida Odbacke gör sitt examensarbete på temat och arrangerade workshopen tillsammans med K2-forskarna Joel Hansson och Fredrik Pettersson.

Konceptet BRT går ut på att skapa ett snabbt, attraktivt och statushöjt bussystem för städer eller regioner. Detta gör man genom till exempel prioritering av busstrafiken genom fysiska och tekniska åtgärder, förbättrade fordon och bättre service.

Verktyget kompletterar Guidelines
Tidigare har olika Guidelines för hur BRT kan fungera tagits fram. Tanken med det nya bedömningsverktyget är att klargöra vad BRT är – och inte är. Frida Odbackes examensarbete kommer fungera som underlag för vidare utarbetning av ett bedömningsverktyg. Målet är att verktyget ska bli ett användbart redskap för planerare och beslutsfattare.

– Det har tidigare varit för lätt att kompromissa och ändå kalla det för BRT. Nu vill man använda det mer strikt. Om man inte når upp till kriterierna är det inte BRT. På så sätt vill man undvika att konceptet urvattnas, säger Frida Odbacke.

Viktiga inspel till forskningen
Workshopen arrangerades för att forskargruppen ville få inspel kring bedömningsverktygets kriterier, vilka som ska använda det, vem som ska göra bedömningen och om man bör ha specifika grundkrav:

– Vi är jättenöjda och har fått mycket material att använda för att revidera modellen. Flera har hört av sig och sagt att de tyckte det var väldigt givande. Många är sugna på att använda det och ser en poäng med att ha det när det är klart, säger Frida Odbacke.

Workshopen lockade 25 deltagare från kommuner, regioner, operatörer, akademin, fordonsindustrin och konsultbyråer. Resultatet från studien och workshopen presenteras senare i vår i samband med att Frida Odbacke presenterar sitt examensarbete.

BIL Swedens busseminarium – Mer kollektivtrafik för pengarna

Välkommen till BIL Swedens busseminarium Mer kollektivtrafik för pengarna. Skenande kostnader drabbar kollektivtrafiken vars biljetter redan subventioneras kraftigt. Varför, och hur vänder man detta? Välkommen till detta seminarium med fokus på om hur man får mer passagerarkapacitet, bättre kvalitet och fler avgångar samtidigt som man undviker skenande kostnader i kollektivtrafiken.

Några av frågeställningarna som man kommer diskutera: Vilka visioner har vi för Stockholms framtida kollektivtrafik? Vilka olika kollektivtrafiklösningar finns det? Hur ska vi anpassa dagens trafikplanering till morgondagens teknik respektive behov och hur får vi egentligen mer kollektivtrafik för pengarna?

Medverkar gör:

  • Karl Kottenhoff, professor KTH.
  • Torbjörn Eriksson, författare till rapporten Mer kollektivtrafik för pengarna.
  • Företrädare från fordonsindustrin.
  • Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd och ordförande i Trafiknämnden, Stockholms läns landsting.
  • Talla Alkurdi, oppositionslandstingsråd och 2:e vice ordförande i Trafiknämnden, Stockholms läns landsting.

Tid: Tisdagen den 20 mars, 08:30 till 09:45. Frukost serveras från 08:00.
Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm.
Sal: Solen.

För anmälan klicka här

Varmt välkommen!

BIL Sweden representerar tillverkare och importörer av personbilar, bussar och lastbilar.

För mer information
Kontakta Victoria Elmgren på victoria.elmgren@bilsweden.se eller 076-392 74 77.

Missade du TransportForum 2018 som bland annat innehöll seminarium med BRT?

Här kan du ta del av presentationer från session 62: 3_8: Framkomlig kollektivtrafik. Bland annat redogjorde Lennart Andersson, Regionchef Trafikverket Region Syd, för projekt kring framkomlighet för bussar och nya superbussar i södra Sverige, ett projekt som en forskargrupp från K2 följer. Lennarts rubrik var ”Så främjar Trafikverket framkomlighet för bussen”.

Läs mer
Ta del av Lennarts presentation

Se världens meste BRT-föreläsare

Enrique Peñalosa är en av de kända föreläsarna på Ted Talks. Hans föreläsning ”Varför bussar är sinnebilden för en fungerande aktiv demokrati (Why buses represents democracy in action)” är en av de populära föreläsningarna på just Ted Talks. Du kan själv se och lyssna på när Enrique Peñalosa beskriver hur progressiv stadsutveckling och förmågan att skapa goda livsmiljöer för stadens invånare hänger ihop med en väl utbyggd kollektivtrafik. Han tar exempel på hur han som borgmästare i Colombias huvudstad Bogotá lett utvecklingen av BRT-nätverket TransMilenio som invigdes år 2000, se Why buses represent democracy in action.

Läs mer
ted.com

enrique penalosa4

Enrique Peñalosa var key note speaker vid den nordiska kollektivtrafikmässan Persontrafik 2014.

Finns spårfaktorn?

I den nyutkomna läroboken ”Kollektivtrafik- utmaningar, möjligheter och lösningar för tätorter” från K2, Statens Vegvesen och Urbanet Analyse, som 2017 gavs ut i sin fjärde upplaga konstaterar författarna att ”Det är viktigt att understryka att spårfaktorn högst sannolikt har samband med hur busskomforten är idag och inte hur den skulle vara om bussarna körde i egna körfält hela vägen, med hög materiell standard och med hög punktlighet. Det är något som kännetecknar de nya BRT-lösningarna”. Läroboken går kapitelvis igenom möjligheter och lösningar för utveckling av kollektivtrafik i svenska och norska städer och ger bland annat exempel på satsningar på BRT och BRT-liknande lösningar som redan etablerats eller som planeras.

språkfaktorn

Sverigeförhandlingen föreslår även BRT-system

Sverigeförhandlingens slutbetänkande ”Infrastruktur och bostäder – ett gemensamt samhällsbygge” (SOU 2017:107) presenterades den 20 december 2017. Förhandlingens arbete har främst handlat om att bygga höghastighetståg och andra typer av spårsatsningar i de tre storstäderna. Utav en satsning på 36,6 miljarder kronor till kollektivtrafiken i de tre stora städerna går endast en mindre del till elbussar och BRT-system (Bus Rapid Transit).

Sverigeförhandlingen föreslår en statlig medfinansiering av tre BRT-linjer i Göteborg, fyra BRT-linjer och 8 elbuss/elmex-linjer i Malmö samt två BRT-linjer i Helsingborg.

Segt för svenska superbussar

I Almedalen diskuterade företrädare för bussbranschen, fordonsindustrin och transportforskningen framtiden för superbussar eller Bus Rapid Transit System, BRT, i Sverige. Jämfört med många andra länder, såväl i Europa som på andra kontinenter, ligger Sverige långt efter. Men med stöd av de nya stadsmiljöavtalen kan det blir ändring.
Läs mer