Guidelines

för attraktiv kollektivtrafik

broschyr
Varje år i januari arrangerar VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, konferensen Transportforum som är Nordens största
konferens för transportsektorn. Här möts forskare och många av transportsektorns aktörer för att utbyta kunskap och kontakter.

transportforum2015

Stenerik Ringqvist

Stenerik Ringqvist

Bland många rapporter presenterades ”Guidelines för attraktiv kollektivtrafik med fokus på BRT” med underrubriken ”Råd för utveckling av avancerade kollektivtrafiklösningar med hög kvalitet och kapacitet”.
Projektledare har varit Stenerik Ringqvist.

Stenerik framhåller att rapporten är ett framgångsrikt lagarbete. ”Arbetsgruppen som jag fått leda är mycket kompetent. Dessutom har vi varit måna om att förankra dessa guidelines i en bred grupp för att få en bra förankring”.

guideline_1

Inspiration

”Målsättningen med arbetet har varit att skapa en gemensam syn för hur vi i Sverige ska fortsätta bygga bra kollektivtrafik och med fokus på BRT-lösningar. I många städer och regioner har flera intressanta satsningar genomförts men för att fortsätta utvecklingen i samma riktning kommer det att krävas prioriteringar och större investeringar.

guideline_2

Med rapporten vill vi skapa inspiration för alla som jobbar med långsiktig planering av vårt samhälle. Först måste visioner och mål lyftas fram, därefter behövs stöd för de nödvändiga  prioriteringarna. Det gäller att inte börja med kompromisserna, de kommer senare. Det hoppas jag den här rapporten ska hjälpa till med”, säger Stenerik.

Ändrad grundsyn

”Det kommer att krävas en ändrad grundsyn där människan blir prioriterad. Jag hävdar att under de senaste 30-50 åren har vi haft en bilnorm för vår samhälls- och stadsplanering.

I centrala Stockholm är kollektivtrafiken den dominerande lösningen för transporter. I Sveriges övriga större och mellanstora städer är istället bilen den dominerande lösningen och det är där det kommer att krävas nya perspektiv. Vi behöver skapa bra grundförutsättningar för kollektivtrafiken.

lankMalmoHär i Sverige hittar vi  egentligen ingen som är emot en utveckling av kollektivtrafiken, alla ställer sig bakom tankar och idéer. Men än så länge finns inga fullständiga BRT- lösningar.
Vi hittar många intressanta projekt där man gör rätt  prioriteringar och närmar sig BRT, till exempel Kristianstadslänken och Malmöexpressen.

Att våga ta steget

För fortsatt god utveckling krävs både attraktiva och effektiva lösningar med hög kapacitet, nu kommer utmaningarna och det kommer att kräva resurser. Det handlar om att våga och för det krävs samsyn och ett visst mått av mod. En viktig faktor är också statens medfinansiering för att utvecklingen ska fortsätta”, poängterar Stenerik.

citat

Nordiska förutsättningar

flaggor
”I vårt arbete har vi bland annat tittat på vad som är internationell standard för fullskalig BRT. Därefter har vi anpassat lösningarna till Nordiska och Svenska förutsättningar. Danmark och Norge har i några fall kommit längre, titta till exempel på Köpenhamn och Stavanger. I Sverige förbereder vi oss och kraftsamlar.

Om man ser internationellt , framförallt i de stora städerna, så ökar ett  områdes attraktionsvärde med närheten till kollektivtrafiken. Det är  erfarenheter som vi även har i Sverige. Det visar på kollektivtrafikens betydelse för den attraktiva staden.

walking

Positiv

Stadsplanerarna behöver bli mera involverade i planeringen av kollektivtrafiken, kunna ta sig tid att få god överblick över hela staden. Det är lätt att i ett pressat arbete bara lösa delar av staden eller detaljer inom ett visst avgränsat geografiskt område. Därför behöver vi både utveckla kunskap och insikt för att kunna göra rätt prioriteringar, det är min förhoppning att rapporten ska bidra till. I grunden är jag positiv till Sveriges möjligheter till fortsatt god utveckling av kollektivtrafiken. Nu krävs det några goda exempel för att flera ska inspireras och välja att följa efter”, avslutar Stenerik.


X2AB

Rapporten ”Guidelines för attraktiv kollektivtrafik med fokus på BRT” har tagits fram inom ramen för ett X2AB-projekt och med delfinansiering av Trafikverket och Energimyndigheten.

Arbetet har genomförts med en bred expertgrupp

Stenerik Ringqvist, RTM Konsult/X2AB, projektledare
Göran Hallén, Sveriges Bussföretag
PG Andersson, Trivector
Sven-Allan Bjerkemo, Bjerkemo Konsult
Peter Danielsson, Volvo
Iraj Oraji Guivi, Trafikverket
Jonas Kempe, Scania
Karl Kottenhoff, KTH
Jon Resmark, Boverket
Robert Sahlberg, Karlstadsbuss
Helena Sjöstrand, Trivector

Som en del i projektet har förslag förankrats i en bredare krets, bland annat genom en workshop med ett 30-tal deltagare. Arbetsgruppen har också fått värdefulla synpunkter från ett flertal personer som representerar kollektivtrafikbranschen, akademin och industrin.

Hela rapporten hittar du på www.x2ab.se

För alla som jobbar med kollektivtrafikfrågor är Stenerik Ringqvist ett välkänt namn. Berätta mera om dig själv:stenerik2Jag har arbetat med kollektivtrafikfrågor i över 40 år. Ursprungligen Civilingenjör från Chalmers Jag började arbeta som konsult med planering av kollektivtrafik och medverkade i metodutveckling och en handbok för planering av kollektivtrafiken (PLANK) som publicerades 1981. Från 1982 till 1998 var jag VD för Älvsborgstrafiken och från 1999 har jag åter arbetat som konsult, nu i eget företag.

Sedan 1999 har jag arbetat med uppdrag för i första hand kommuner och myndigheter som handlar om strategier, utvecklingsplaner och organisation inom kollektivtrafikområdet. Ett exempel är K2020 där jag var projektledare 2004-2008 och som ledde fram till ett för Västsverige samordnat program för kollektivtrafikens utbyggnad till 2025. Det har med åren också blivit många internationella uppdrag som rådgivare i utveckling av kollektivtrafik bland annat i Indien, Chile, Sydafrika men även här i Norden i både Norge och Danmark.

UITP
Från januari 2010 till våren 2014 har jag varit representant i Bryssel för de nordiska kollektivtrafikorganisationerna i UITP, den internationella kollektivtrafikunionen. Ett intressant uppdrag som handlar om att ur ett nordiskt perspektiv bevaka och påverka EU-frågor men också fånga upp internationella idéer och projekt som kan bidra till utvecklingen av kollektivtrafiken i Norden.

Guidelines i broschyrformat!

Läs hela rapporten här!