Stadsmiljöavtalet

Den 20 maj lämnade Trafikverket sin förordning till
Regeringen.

Välkommen till nyhetsbrevet om BRT i Sverige. Den här gången träffar vi Håkan Johansson som varit projektledare för ramverket till Stadsmiljöavtalet som nyligen överlämnats till Regeringen. Vi möter även Robert Sahlberg från Karlstadsbuss som står i startgroparna med en provsträcka för BRT i Karlstad samt Fredrik Palm som rapporterar om utvecklingen av Malmös BRT-satsning,
MalmöExpressen.

Välkommen att läsa mera om mötet med

 

Stadsmiljöavtalet

– med fokus på hållbara transporter i våra städer

hakan6

Håkan Johansson arbetar som nationell samordnare klimat och energifrågor på Trafikverket. Han har varit projektledare för regeringsuppdraget om att ta fram ett ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer.

”Trafikverket har nu redovisat uppdraget och tagit fram förslag till en förordning som regeringen sedan ska kunna ta beslut till. Det är mycket pengar som investeras, 500 miljoner kronor per år mellan 2015-2018, totalt två miljarder kronor under mandatperioden.

trafikverket

 

 

 

Det handlar om att utveckla hållbara transporter i våra städer. Behovet är stort för städerna växer fort och det påverkar många områden som miljö, ekonomi och social utveckling. hakan3Genom investeringar i infrastruktur och kollektivtrafik skapas förutsättningar för att tillväxten av persontransporterna sker inom kollektivtrafik, gång och cykel.

Enligt förslaget kan medfinansiering sökas för åtgärder i kollektivtrafik. Samtidigt ställs krav på att kommunen genomför motprestationer i planer för hållbar stadsutveckling, gång och cykelvägar, styrning av biltrafiken med avgifter för och tillgång till parkering m.m. Det förväntas även leda till ökad innovation inom kollektivtrafikområdet. En viktig del är också uppföljningen av trafikutveckling, miljöeffekter, åtgärder och motprestationer.

ord

Stadsmiljöavtalen bör också kunna bidra till god bebyggd miljö, hållbart bostadsbyggande, frisk luft, hållbar arbetspendling, ökad sysselsättning, integration och jämställdhet. Därför har vi på Trafikverket genomfört vårt uppdrag i nära samråd med Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Vinnova och SKL.

hakan4

Alla kommuner kan ansöka om medfinansiering av projekt men sannolikt kommer de som blir beviljade att handla om de 20-30 största kommunerna i Sverige. Anledningen är en prioriteringsordning efter var insatserna kan innebära störst effekt för samhället.

I världsklass

hakan2I Norge finns ett liknande satsning kallat ”Bymiljöavtal” där 27 miljarder norska kronor ska investeras under en tio års period. I Norge har de nio största städerna utsetts och de motsvarar storleksmässigt de tänkta städerna i Sverige.

Utredningen för fossilfri fordonstrafik föreslog i slutet av 2013 att stadsmiljöavtal borde införas som finansieringsmodell och styrmedel även i Sverige baserat på de norska bymiljöavtalen. Det gjorde man efter en global genomgång av lämpliga styrmedel varför man skulle kunna säga att stadsmiljöavtalen (och bymiljöavtalen) har ”världsklass”. De två miljarderna är en anvisad summa. Om projektet faller väl ut kan det säkert fortsätta att utvecklas. En förutsättning är naturligtvis att man hittar bra projekt i kommunerna och att resultaten blir framgångsrika. Det kan resultera i en positiv spridningseffekt.

Påvisbar effektivisering

separatabussfiler2

En del som man enligt förslaget kan söka medfinansiering för är för energieffektivisering och miljöanpassning av fordon. Då handlar det framför allt om bussar där det kan ske en medfinansiering om 30% av energieffektiviseringens merkostnad. Det skulle kunna innebära elbussar eller förlängda BRT-anpassade bussar som ökar kapaciteten.

Infrastruktursatsningar finansieras upp till 50% och kan till exempel innebära separata bussgator eller spår till spårvagnar. Reglerna är styrda av EU-direktiv.

 

Stort intresse

Den 17 april arrangerade vi på Trafikverket en hearing. Intresset var stort och samlade representanter från kommuner och regioner, stadsplanerare och näringsliv, intresse- och miljöorganisationer. Knappt hundratalet deltagare fick lyssna till en presentation av förslaget, diskutera i grupper och lämna synpunkter.

hakan5

Förordningen överlämnades till Regeringen den 20 maj. Nu inväntar vi besluten och de förväntas komma efter sommaren. Det borde innebära att projektstarten sker under 2015. Alla inblandade har naturligtvis som målsättning att komma igång snarast möjligt.”

 

hakanjohansson111Håkan Johansson arbetar som nationell samordnare och projektledare för klimat och energifrågor på Trafikverket och projekledare för regeringsuppdraget att ta fram ramverk för stadsmiljöavtal. Ursprungligen från Göteborg, Teknisk fysiker från Chalmers med en licentiatexamen i miljövetenskap. Borlänge och Trafikverket från 1995. Tidigare har Håkan bland annat deltagit i en utredning om en fossilfri fordonstrafik. En bakgrund som kommit väl till pass då det krävs ett brett spektra av åtgärder för att successivt förbättra vår klimat- och miljöpåverkan.

 


 

Karlstad planerar för BRT

Karlstad är en av de städer i Sverige som kommit långt i sin planering av att införa BRT i sin kollektivtrafik. Robert Sahlberg från Karlstadsbuss berättar:

Det händer mycket inom kollektivtrafiken här i Karlstad. Trots många ombyggnationer i staden så ökade faktiskt resandet under 2014 och trenden är fortsatt positiv för 2015.

Karlstadsstraketdemo

 

Robert_SahlbergFör vårt BRT-projekt var första delen av 2014 lite tveksam. Det började florera tveksamma och direkt felaktiga uppgifter som skapade osäkerhet bland många berörda. Vi har lärt oss vikten av att det måste finnas korrekta beslutsunderlag och att det är viktigt att jobba med bred förankring och breda perspektiv.

En av de faktorer som fick projektet i rätt riktning igen var en film som vi lät producera, den konkretiserade tankarna och samlade politiker, tjänstemän och beslutsfattare. På sikt är vår avsikt att även starta en medborgardialog.

Se filmen här:

Genomgående har vi ett starkt och intressant projekt, idéerna är förankrade och viljan finns. Tillsammans med X2AB, Universitetet, Trafikverket och Karlstad Kommun har vi skrivit en avsiktsförklaring. Många i Sverige är intresserade av vårt projekt och vill veta mera.

bussbild_robertI första hand handlar det om en tre kilometer lång demonstrationssträcka. Har byggandet väl börjat kommer det att underlätta fortsättningen.

Mycket utredningsarbete är redan gjort och det har vi stor nytta av. Det underlättar när vi ansöker om medfinansiering från Stadsmiljöavtalet och vi bör därför kunna få en något mera forcerad process. Vi har ännu inte fått några besked men vi tror vi ligger bra till.

Den externa finansieringen är mycket viktig för oss. I grunden är alla överens om våra planer men genom medfinansieringen blir det mycket lättare att gå till handling. Tack vare Stadsmiljöavtalet höjs ambitionsnivåerna och budgetar kan omfördelas.

Nu lever vi i väntans tider och inväntar Trafikverkets beslut.

Brt karlstad c

 


MalmöExpressen ökar resandet

palm1

I Malmö startades BRT-linjen MalmöExpressen i juni 2014. Vi kontaktade Fredrik Palm från Skånetrafiken som glädjande kunde rapportera:

Vår målsättning är att under tiden 2006 – 2020 fördubbla antalet resenärer. Stadsbusstrafiken i Malmö svarar för ungefär en fjärdedel av resorna i Skåne och MalmöExpressen har varit ett mycket bra tillskott för oss på det viset.

Resenärerna är positiva och vill gärna att vi utvecklar flera linjer med samma koncept. De gillar när bussen susar förbi bilköerna i sin separata bussfil. De uppskattar också de fräscha och moderna fordonen och att det går snabbt att gå på – det är påstigning i alla dörrar och man betalar sin resa själv. Bussen går också väldigt ofta.

Starten var dock lite nervös. Vi hann precis få fordonen godkända för trafik och levererade i tid. I början var också tidtabellerna lite för tighta och bussarna kunde hopa sig, men det har korrigerats nu.

logotyper

 

En av de viktigaste saker som jag tycker vi lärt oss är vikten av samarbete mellan alla parter. Det handlar om Malmö Stad, Nobina och oss. Det är viktigt att alla involveras tidigt när man har ett trepartssamarbete som detta.

Infrastrukturen blev dyrare än budgeterat och det har framkallat kritik. Resenärerna är nöjda men inom media finns fortfarande en viss negativ kritik även om jag inte tycker att den är helt objektiv. Vi har också fått påstötningar om att vissa resenärer inte skulle registrera sina resor. Vi har genomfört undersökningar men kan inte se att fuskresandet har ökat.

hallplats2

Framkomlighet och bussarnas prioritet i trafiken är delar av vårt fokus för framtiden. Flera åtgärder planeras för att utveckla busskörfälten. Men även många andra åtgärder finns med i vår planering. En del av regiontrafiken kommer till exempel att övergå till tågtrafik från Trelleborg till Malmö.

Utvecklingen är bra. Vi har genomfört en manuella resanderäkningar på MalmöExpressen vilket medför en viss osäkerhet i mätningen. Från november 2013 och ett år senare ser vi en resandeökning om 27% (!) med MalmöExpressen. I övrigt ser vi ingen tillväxt under perioden men det har varit många justeringar på övriga linjer. För 2015 har vi en trend som hittills gett en 4% resandeökning totalt för Malmö stadsbusstrafik.

 

Fredrik_PalmFredrik Palm, Civilingenjör från Lund Tekniska Högskola, har tidigare arbetat med trafikfrågor (spårvägen i lund, tillgänglighetsfrågor) på Lund kommuns gatukontor. Sedan maj 2014 jobbar han som trafikutvecklare på Skånetrafiken med stadstrafiken i Malmö.

 

FLER REFERENSER

GUIDELINES – för attraktiv kollektivtrafik, Stenerik Ringqvist

Hjälp oss gärna att samla goda exempel! Skicka gärna material som Du vill bidra med till vår hemsida.
Se fliken ”Kontakta oss” för kontaktuppgifter.