Full flexibilitet

BRT möjliggör samtrafik med vanliga ledbussar och därmed direktlinjer till många resmål, vilket gagnar fler än de som endast ämnar att resa längs med BRT-linjen. En BRT- buss kan även tillfälligt köras andra rutter än de ordinarie. Exempelvis vid stora evenemang eller vid en olycka.
Effekter av BRT

Effekterna av en BRT-lösning är omedelbara. Restiden minskar med upp till 50 % och medelhastigheten ökar för alla typer av trafik längs bussgatan. Anledningen är att BRT minskar trafikstockning. De största BRT-bussarna har kapacitet för nästan 300 passagerare, alltså jämförbart med en Boeing 767 jetliner. På de mest trafikerade rutterna med många avgångar behövs inte ens en tidtabell – nya bussar kommer hela tiden.

Antalet avgångar

Täta avgångar ökar attraktiviteten avsevärt för en linje. Den största kostnaden för fler avgångar är emellertid personalkostnaden för förare och en eventuell konduktör. Resenären börjar anpassa sin ankomsttid till hållplatsen när turtätheten på avgångarna överstiger tio minuter. För att göra en linje attraktiv är det därför viktigt att turtätheten understiger tio minuter.

Placering av hållplats

Hållplatsens geografiska placering är viktig. Den bör ligga max tvåhundra meter från resmål som skolor, ålderdomshem eller sjukvårdsinrättningar. Antalet hållplatser och avstånd däremellan planeras efter åktid i BRT-bussen och gångavstånd mellan hållplatserna. För att anlägga en effektiv linje bör avståndet mellan hållplatserna heller inte vara för kort eftersom detta gör att hastigheten på linjen avsevärt sjunker. Tvåhundra meter är en nedre absolut gräns.
Man utgår normalt sätt från ett avstånd på 500–800 meter mellan hållplatserna. Både busskörfält och hållplatser placeras i mitten av gatan för att linjen ska påverkas så lite som möjligt av svängande trafik.

Biljettköp

Förbetalning är ett sätt att skapa effektivitet. När dörrarna öppnas kan passagerarna kliva på och av snabbt, vilket gör att genomsnittstiden för ett stopp är mindre än 15 sekunder. Eftersom passagerarna stiger ombord på flera ställen samtidigt och bordar från långa hållplatser minimeras längden på stoppen än mer men likväl ökar risken för kolonnkörning om tidtabellen innehåller för många avgångar.

Design och identitet

När det gäller design och utformning är det viktigt att systemet får en egen identitet som går att utläsa på ett enkelt sett i gaturummet. Hållplatserna ska vara moderna och ha ett utseende som gör dem enkla att lokalisera.

Övrig trafik

BRT-bussar kör i egna körfält vilket innebär att tidtabellen inte påverkas negativt av den övriga trafiken. Fri väg innebär att bussarnas kan köras med större punktlighet. Samtidigt gynnas den övriga trafiken då stombussar kan köras i BRT-bussens särskilda körfält. Detta så länge det finns omkörningsmöjligheter för att minska risken för kolonnkörning då BRT-bussen alltid kommer att vara snabbare tack vare den effektiva ombordstigningen. I extrema fall förekommer även dubbla körfält som gör det möjligt att köra expresslinjer på samma rutt. En betydande andel pendlare kommer att välja BRT framför att köra egen bil. När fler väljer bussen framför bilen blir det också mer utrymme kvar i ordinarie körfält.

Tack vare de låga anläggningskostnaderna är det lätt att bygga ut och förlänga sträckor, förtäta turer och anlägga nya hållplatser eller dra om rutter.

Läs mer om:

Lägre kostnader

Minskat buller

Svenska BRT-system

Att bygga BRT- System

LÄR DIG MER OM FRAMTIDENS SÄTT ATT RESA