Bus Rapid Transit, förkortat BRT, är den nya tidens kollektivtrafik. En BRT buss skiljer sig från en vanlig buss i flera aspekter. Kortare restid, mindre trafikstockningar och positiva socioekonomiska effekter är bara några av fördelarna. BRT skapar tillväxt – och ökar invånarnas livskvalitet. 

Mer i detalj om vad det innebär kan ni läsa genom att klicka på rubrikerna nedan. Ni kan även läsa om existerande BRT system längre ner på sidan under ”BRT i praktiken”.

BRT, Bus Rapid Transit, är en del av lösningen till en attraktivare kollektivtrafik. Raka linjesträckningar, egna körfält, hög turtäthet, prioritet vid trafiksignaler och tydlig identitet är primära delar i en fullödig BRT-lösning. BRT-linjer började bli vanliga för några år sedan och idag finns det flera linjer i Sverige. Dessa blir dock snabbt fler eftersom Regeringen stödjer den här typen av satsningar inom kollektivtrafiken med särskilda stadsmiljöbidrag på totalt en miljard kronor per år .

En BRT buss skiljer sig från en vanlig buss i flera aspekter. Bland annat kan biljett lösas på hållplatsen eller i en app. Förbetalda biljetter förkortar stoppen avsevärt. Hållplatserna är långa och dörrarna flera. Därför kan ombordstigning ske på flera ställen samtidigt och passagerare kan sprida ut sig. Tack vare detta behöver ett stopp inte ta mer än 15 sekunder. Det finns olika nivåer av BRT system men några punkter är viktiga för att en BRT-linje ska anses vara en BRT-linje:

• Lätt att förstå och använda, vilket förutsätter synbarhet, identitet och del i staden. Det kräver attraktiva fordon, anpassning av/till stadsmiljön, helhetskoncept och integration i lokal miljö med tydligt varumärke och egen identitet.
• Lättillgängliga hållplatser nära viktiga målpunkter och med goda anslutningsvägar, god standard, belysning, information. Universell utformning för funktionshindrade med nivåfritt insteg. Trygga och säkra hållplatser för alla.
• Täta avgångar kräver hög turtäthet och regularitet samt lång trafikeringsperiod under dygnet.
• Korta restider och god pålitlighet uppnås genom kortaste möjliga linjesträckning, ostörd färd och samverkan med andra trafiknät. Det förutsätter oftast eget körutrymme och full prioritering i korsningar för ostörd färd mellan hållplatserna, men också snabb av- och påstigning och tydlig information ombord om rutten och kommande stopp.
En BRT-lösning kan också vara aktuell i flera sammanhang och måste anpassas till lokala förhållanden.
• Stomme i stadens kollektivtrafiksystem och som kompletteras med t.ex. matar- och servicelinjer i mindre och medelstora städer
• Komplement i ett övergripande system, som tvärförbindelser mellan större knut- och målpunkter i den större staden med utvecklade spårlösningar (spårväg och tunnelbana)
• Central del av linjenätet för att säkerställa en attraktiv och pålitlig kollektivtrafik där övriga delar kan ske prioriterat i blandtrafik.

Internationellt har tre nivåer av BRT definierats: BRT Full ”metrostyle”; BRT Heavy; BRT Lite (signalprioritering mm). BHLS, Buses with High Level of Service, är ett franskt initiativ baserat på BRT anpassat till det Europeiska stadsidealet. Tack vare detta kan man tala om BRT-system på olika nivåer. Vissa system är alltså mer renodlade BRT-system än andra. Detta sätt att kategorisera känns igen från exempelvis diskussionen om självkörande bilar. Vissa bilar är utrustade med assisterande tekniker och andra bilar är fullt automatiserade.

Läs Ansök om bidrag för hållbara stadsmiljöer – Stadsmiljöavtal, på Trafikverkets hemsida

Läs Guidelines för attraktiv kollektivtrafik med fokus på BRT, på K2 nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Läs mer om BRT i praktiken.