Barkarby

I Barkarby finns en världsunik BRT-linje. Satsningen är ett exempel där staten medfinansierat infrastrukturella satsningar. Här har Trafikverket bidragit med 25 miljoner kronor vilket motsvarar 50 procent av kostnaden. Detta innebär att projektet fått maximal utdelning av statlig medfinansiering av infrastruktur• I Barkarby finns den svenska huvudstadsregionens första BRT-linje, invigd 2020. Satsningen är ett exempel där staten medfinansierat infrastrukturella satsningar. Här har Trafikverket bidragit med 25 miljoner kronor vilket motsvarar 50 procent av kostnaden. Detta innebär att projektet fått maximal utdelning av statlig medfinansiering av infrastruktur. Barkarbylinjen är ett samarbete mellan Järfälla och Region Stockholm (SL). Bussarna körs av trafikföretaget Nobina, på uppdrag av Region Stockholm (SL). Utmed linjesträckningen finns flera element som är karakteristiska för en BRT-linje. Bland annat kör bussarna rakt igenom rondeller som övrig trafik kör runt i, för att underlätta bussarnas framkomlighet och resenärernas bekvämlighet. BRT-linjen i Barkaby går mellan Stora torget i Barkabystaden och Akalla och linjen har en hög turtäthet. I rusningstrafik går BRT-linjen ungefär var 7:e minut. Övrig tid var 10:e minut. Den beräknade restiden är 6-7 minuter. Bussen har egna körfält i mitten av vägen och förtur i cirkulationsplatser och vid trafiksignaler. Bussarna på linjen har också fått en för SL unik desgin.

Läs mer om BRT i barkaby – Nobina

Helsingborg

Från Råå till Dalhem sträcker sig Helsingborgsexpressen- Helsingborgs nya BRT-linje. Bussarna som trafikerar sträckan körs till 100 procent på el. Inredningen präglas av nytänkande med ståbord med hållare till kaffekoppen, hyllor för väskor, samtalssoffa och extra tydligt markerade säten för den som har svårt att ta sig fram.
En viktig skillnad mellan en vanlig stadsbuss och HelsingborgsExpressens bussar är att de senare drivs av elektricitet och kan ladda med hjälp av laddningsanordningar på ändhållplatserna. De är dessutom utformade för på- och avstigning i samtliga dörrar vid de stationsliknande hållplatserna.

HelsingborgsExpressen blev färdig 2019 och finansieras genom stadsmiljöavtal där den statliga medfinansieringen bedömdes uppgå till 50 procent av kostnaderna. Resterande delar av ombyggnationerna bekostades av Helsingborgs stad. Kostnaden för HelsingborgsExpressen exklusive det avskilda projektet Drottninggatan- Järnvägsgatan och kostnaden för själva bussarna beräknas uppgå till 196 miljoner kronor.
Helsingborgsexpressen körs av Transdev och huvudman är Skånetrafiken.

Mer information
https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8985994&fileOId=8985998

Karlstadstråket

Karlstadsstråket är den första BRT-linjen i Sverige med helt elektrifierade ledbussar, även om man i Karlstad har valt att kalla det för en snabbusslinje. Premiären, 2018, för Karlstadsstråket innebär också att en för Sverige helt ny busstyp hade nordisk premiär – batteridrivna ledbussar med en särskild design som ska visa att det handlar om något mer än vanlig busstrafik. Bussarna på Karlstadsstråket är 18,75 meter långa batteridrivna ledbussar.

Hållplatserna är utformade utifrån ett resenärsperspektiv. Målet är att de ska vara så attraktiva så att nya bussresenärer väljer att åka med, både ur ett miljöperspektiv och ur ett säkerhetsperspektiv med trygga vägar till hållplatserna. Exempelvis har man arbetat med nya väderskydd och lagt ner mycket arbete med stråken till och från hållplatserna. Ambitionen är att det nya linjesystemet ska bli Karlstads egen tunnelbana. Idag fångas ungefär tre fjärdedelar av resorna i Karlstad in i dessa stråk.

Karlstadstråket körs av trafikföretaget Keolis på uppdrag av Region Värmland.

Mer information
https://karlstad.se/globalassets/karlstadsbuss/utvecklingsarbete/framtidens-kollektivtrafik-karlstad-broschyr-large.pdf

MalmöExpressen

Trafiken på Sveriges första BRT-linje startade 1 juni 2014. Linje 5, även kallad MalmöExpressen, har separata busskörfält med trafikljusprioritering, nya långa hållplatslägen och kapacitetsstarka bussar som ger snabba restider. Den kraftiga resandeökningen som ägt rum sedan starten är en del i Skånetrafikens arbete med att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel. Genom satsningen har busstrafiken försetts med längre och mer kapacitetsstarka fordon som har påstigning i alla dörrar. Bussarna kör delvis i egna körfält med signalljusprioritering och nya hållplatslägen som innebär bättre framkomlighet och färre störningar. Allt detta i syfte att öka busstrafikens attraktivitet genom bättre pålitlighet och kortare restider.
Trafiken med dubbelledade, 24 meter långa fossilfria bussar mellan Rosengård och Västra Hamnen i Malmö är en populär linje som transporterar 21 500 resenärer igenomsnitt en normal vardag. Ombordmätningar genomförda under 2019 visar att resandet har ökat med hela 169 procent sedan linjen startade i juni 2014. När mätningarna jämförs med motsvarande mätningar i mars månad 2014 har resandet ökat med 118 procent.

MalmöExpressen körs av trafikföretaget Nobina på uppdrag av Skånetrafiken.

Virtuell resa med MalmöExpressen
https://www.youtube.com/watch?v=XTipF-GNfFA
Mer information om MalmöExpressen
https://www.nobina.se/vara-losningar/vara-losningar-i-verkligheten/bus-rapid-transit-malmoexpressen/

Örebro

Örebro kommun förbereder tillsammans med Region Örebro län ett modernt och effektivt BRT-system. Beslut om genomförande för etapp 1 har tagits av politikerna i Örebro kommun och Region Örebro län. Under 2021 påbörjas byggnationen av den första delsträckan. Kostnaden för etapp 1 beräknas bli 185–250 miljoner kronor.  Projektet finansieras till hälften av Örebro kommun och till hälften genom statliga medel, via Region Örebro läns länstransportplan.

De nya bussarna ska också vara lättare att stiga i och ur samtidigt som biljettkontrollerna ska gå snabbare än idag. Första sträckan (etapp 1) kommer att gå mellan Brickebacken och Tegnérlunden.

Mer information
https://www.regionorebrolan.se/sv/resor-och-kollektivtrafik/vi-utvecklar-kollektivtrafiken/snabbussar/

Läs mer om:

BRT internationellt

Att bygga BRT-system